जिल्ला स्वास्स्थ्य कार्यालयबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने औषधि विवरण ।