रौतामाई गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तथा आयोजनाहरु

“समृद्ध गाउँपालिका हाम्रो अभियान : सबै सुखी र खुशी रहौ यही हाम्रो पहिचान” भन्ने मूल नारा एवम् लक्ष्यका साथ असार २९ गते सम्पन्न रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुुरको तेस्रो गाउँसभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तथा आयोजनाहरु ।
सर्बसाधारण जनता, सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि प्रकाशित ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को लागि आयतर्फ
१ आन्तरिक आय—————————३८,०००००
३ संघीय सरकारबाट प्राप्त
३क. समानीकरण—————————–८७२०००००
३ख. सशर्त———————————-१५३२०००००
४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समनीकरण———— ६६५००००
५ प्रदेशबाट प्राप्त सशर्त अपेक्षित—————-१०००००००
५ सामाजिक सुरक्षाभत्ता———————–४०००००००
६ राजश्व वाडफाट—————————-६९००१०००
७ साना सिंचाई कार्यक्रम———————–१३२०००००
८ प्रदूषणबाट प्राप्त————————– १०,०००००
९ अन्य विविध आय————————–६६४९०००
जम्मा ३९०७०००००

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को लागि व्यायतर्फ
१. गाउँपालिका स्तरीय गौरवका आयोजनाहरु ः
क्र.स आयोजनाको नाम रकम रु.
१.क. पुवाँरे, डुम्रीथुम्का, चौकी भन्ज्याङ्ग सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति क्रमागत———-३०,००,०००
१.ख. भुट्टार, सालथुम्का, लाफागाउँ र चनौटे निर्माण सडक तथा स्तरोन्नति क्रमागत——-५०,०००००
१.ग. निकास, सल्ले, हात्तीपाइले, रसुवाघाट सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति क्रमागत——-२०,०००००
१.घ. पुवारे, डिल्लीवर, माझखर्क सडक स्तरोन्नति क्रमागत————————-१०,०००००
१.ङ निकास बात्छाला डाँडागाउँ कालीमाटी पोखरी सडक स्तरोन्नति क्रमागत————–७,०००००
१.च सल्ले, भदौरे, पोखरी, भुट्टार सडक स्तरोन्नति क्रमागत———————— १०,०००००
१.छ वेलबोटे विमिरे सडक स्तरोन्नति —————————————– ६,०००००
१.ज गोगगे रवुवा धमीनी सडक स्तरोन्नति क्रमागत——————————–८,०००००
१.झ डहर नामेटार झाक्र्रे, नौले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति क्रमागत—————-८,००,०००
१.ञ पोखरी, जागीर भित्ता ललितपुर टाहारी भुट्टार सडक स्तरोन्नति क्रमागत————५,०००००
१.ट भुट्टार डासिन्टार डहर माझखर्क सडक स्तरोन्नति ——————————४,०००००
१.ठ भाते निगाले ज्यामिरे सडक निर्माण क्रमागत———————————-४,०००००
१.ड पाँवु, धमिनी सडक स्तरोन्नति क्रमागत ———————————–६०००००
१.ढ मुर्कुची, पुवाँरे, भुट्टार सडक स्तरोन्नति (सडक टेन्डर बाट बचेको रकम)
१.ण रसुवा, चनौटे सडक स्तर उन्नति—————————————– ९०००००
१.न भाते सेर्के मालवासे वरगाछी सडक निर्माण ——————————— ३,०००००
१.प रातो आहाल, जोगी चिहान, थापा टोल, गैरीबारी, दाया कटहरे र भडारे खोटाङ्ग
सडक निर्माण लाफागाउँ ३ निर्माण ———————————————- ३,०००००
१.फ काउले, धोद्रे ढुकेरचुङ गाइघाट सडक निर्माण वडा नं. ५ ————————४०००००
१.ब भोर्लावास, धर्मे फार्से सडक वडा न. ३————————————- ४०००००
१ं.भ पिपल भन्ज्याङग, कात्तिके, आहाले सडक निर्माण वडा न. १ र २—————–३०००००
१.म सिमलटार ककनी राजविरौटा सडक निर्माण वडा न. २ ————————-२०००००
१.य ख्यटुङ्ग डिल्लीवर जरङ्गे सडक निर्माण वडा न. ८—————————- ३०००००
१.र गोगुने, बाछला करकुसे, ज्यामिरे, बोलुँखा सडक निर्माण वडा नं. ६————–४०००००
१.ल मदन भण्डारी सडक राजावास,मुर्कुची सुकौँरा सडक मर्मत व. ७——————–४०००००
१.व दुम्रीथुम्का, आहाल, धौले कृषि सडक स्तरोन्नति वडा न. ७——————— ४०००००
२ विद्युत विस्तार भुटार केन्द्रसम्म—————————————– ५०,०००००
३ गाउँपालिका भवन निर्माण ———————————————-१,००,००,०००
४ वडा भवन निर्माण १ र ४ ———————————————-६०००,०००
५ सभाको माथिल्लो तला थप निर्माण ————————————– २०,०००००
६ प्रहरी कार्यालय टहरा निर्माण ——————————————- २०,०००००
७ सभाहल नजिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण ——————————- ३०००००
८ रौता जनता क्याम्पस भवन तथा व्यवस्थापन —————————– ८०००००
९ ओडारे झर्ना सिढि बाटो निर्माण —————————————– ४०००००
१० ब्याक्हु लोडर खरिद ————————————————- ४३०००००
११ समपुरक कोष——————————————————- ५०,०००००
१२ सशर्त बजेट (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु तथा भेटनरी, महिला तथा बालबालिका
शाखा, RCIW——————————————————–१५३२०००००
१३ दीगो विकासका लक्ष्यलगायत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन ———-४,००,०००
१४ स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम गाउँपालिका आफैले गर्नुपर्ने काम ———-८,००,०००
१५ वडा बजेटः प्रति वडा ५० लाखको दर ———————————-४,००,००,०००
१६ सडक तथा अन्य मर्मत सम्भार ———————————-१९,०००००
१७ समावेशी बजेट म.२५%, आ.ज.२५%, वा.१३%, द.१२%, जे.१०%, पि.५% अ.१०%—–४०,००,०००
१८ निर्माण भईरहेको भवनको भुक्तानी दिन वाँकी ——————————–६६०००००
१९ विषयगत कार्यालय तथा अन्य विषय क्षेत्र
१. कृषि शाखा समानीकरण थप——————–२००००००
२. पशु तथा भेटेनरी समानीकरण थप—————-३००००००
३. महिला तथा वालवालिका समानीकरण थप————-५,०००००
४. वन तथा वातावरण——————————६०००००
५. भू – सरक्षण———————————–६,०००००
६. विद्यालय सुधार ——————————-३२,०००००
७. सहकारी ————————————-४०००००
८. खानेपानी————————————–१०,०००००
९. सिचाई —————————————९०००००
(क) निकास, टाहारी सिंचाई वडा नं. ६—————–१५००००
(ख) जोर उत्तीस डाडाँटोल वरपिपल सिंचाई वडा नं. ६—–१०००००
(ग) कुमाई पाथिभरा सिंचाई वडा नं. ६ ————–१०००००
(घ) मुर्कुची महिला कृषक कुलो मर्मत ७ ————–३०००००
१०.पर्यटन ————————————–१२०००००
११. नदी नियन्त्रण ——————————११,०००००
१२. विपद व्यवस्थापन ———————-१२,०००००
१३. जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम ————–१,५००००
१४. पूल निर्माण तथा सर्भे (म्एच्) ————–१२,०००००
१५. फोहोर मैला व्यवस्थापन ———————-४०००००
१७. भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण तालिम ——५,०००००
१८. औषधि व्यवस्थापन स्वास्थ्य चौकी ————–१०,०००००
१९. मेसिनरी औजार खरिद ———————-१२,०००००
२०. युवा तथा खेलकूद र रंगशाला निर्माण ————-८,०००००
२१. मठ मन्दिर तथा गुम्बा निर्माण सहयोग (संस्कृति)—–७०००००
२२.गीता मन्दिर भवन निर्माण (संस्कृति)—————३०००००
२३. सौर्य खानेपानी ——————————-१२०००००
२४. सौँर्य सडक बत्ती——————————-४०००००
२५.गोवर ग्यास उर्जा विकास कार्यक्रम वडा नं. २ ——–२०००००
२६. चित्रे भ्यूटावर निर्माण समपुरक कोष ——–४०००००
२७. यूवा स्वरोजगार तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तालिम————–४०००००
२८. मे.ड.पा. कार्यक्रम(गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम——२०००००
२९. मोहनमोहन बृद्धबृद्धा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम ————————–६०००००
३०. लाफागाउँ भन्ज्याङ बजार व्यवस्थापन ————————–३०००००
अन्य क्षेत्र
(क) सवारी साधन ————————८,०००००
(ख) हाइड्रो पावर तथा अन्य संभाव्यता अध्ययन—-८,०००००
(ग) सवारी साधन मर्मत —————-८,०००००
(घ) फर्निचर ————————२०,०००००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0